Znaci blizanačke trudnoće

Blizanačka trudnoća, takođe, ima rane znake kao i normalna trudnoća.

Opšte uzev, može se reći da su znaci blizanačke trudnoće nešto pojačani naspram normalne trudnoće.