Vodič za trudnice

[+]BOLOVANJE

[+]BOLOVANJE RADI NEGE DETETA

Kada počinje bolovanje radi nege deteta?

Porodiljsko bolovanje traje tri meseca, računajući od datuma otvaranja bolovanja (45 - 28 dana pre očekivanog termina porođaja). Na porodiljsko bolovanje se nadovezuje bolovanje radi nege deteta.

Da li suprug može da otvori “porodiljsko”, odnosno bolovanje radi nege deteta?

Otac ne može da otvori porodiljsko bolovanje, ali može bolovanje radi nege detata. Dakle, po isteku tri meseca od rođenja bebe, brigu o detetu može da preuzme tata, a mam treba da se vrati na posao. 

Kako otac treba da otvori bolovanje radi nege deteta?

Prvo što je potrebno jeste da majka kod svog ginekologa i u svom preduzeću zaključite bolovanje, a zatim i otac da po istoj proceduri , otvori bolovanje radi nege deteta. Od dokumenata mu je potrebno:
. izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad - doznaka koju izdaje njegov lekar
fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu
fotokopija overene zdravstvene kartice
. fotokopija obrasca M2 (prijava osiguranja) koja se nalazi kod poslodavca
. rešenje poslodavca o pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta. porazum u pisanoj formi između vas i supruga o tome da vi kao majka prenosite bolovanje radi nege deteta na supruga, odnosno oca deteta

[+]PORODILJSKO BOLOVANJE

Otvaranje porodiljskog bolovanja

Porodiljsko bolovanje na osnovu nalaza nadležnog ginekologa treba da otvorite najkasnije 28 dana pre termina za porođaj, jer ne smete da radite duže od toga. Međutim, porodiljsko bolovanje regularno možete otvoriti i 45 dana pre termina, ali onda to praktično znači da ćete kasnije biti kraće sa svojom bebom, jer od datuma otvaranja porodiljskog do povratka na posao ne sme da prođe više od 365 dana.

Koliko traje porodiljsko bolovanje?

Porodiljsko bolovanje traje od datuma otvaranja do navršena bebina tri meseca. Ono služi da bi se majka oporavila posle porođaja. Ovo bolovanje sleduje i onim majkama kojima je beba preminula pri porođaju. Na porodiljsko bolovanje se automatski, bez dodatne procedure, nadovezuje bolovanje radi nege deteta.

Ono traje dodatnih 9 meseci za prvo i drugo dete.

Koliko traje porodiljsko bolovanje za treće i četvrto dete?

Za treće i svako sledeće dete porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju dve godine, računajući od datuma otvaranja bolovanja. Ovo važi isključivo za žene u radnom odnosu dok preduzetnice, vlasnice poljoprivrednih gazdinstava i sve ostale kategorije mama koje nisu u radnom odnosu već su angažovane po drugom osnovu, nemaju ovo pravo. 

Ko sve ima pravo na naknadu za porodiljsko bolovanje?

Naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ostvaruju zaposlene majke i očevi kod pravnih i fizičkih lica, odn. kod poslodavca. Takođe, pravo na naknadu ima i jedan od usvojitelja, hranitelj, odnosno staratelj deteta.

Naknadu za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta imaju i žene koje samostalno obavljaju delatnost (preduzetnice), koje su radno angažovane po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu i autorskog ugovora.

Takođe, isto pravo imaju i žene koje su nezaposlene i koja nisu ostvarile pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, a u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta su ostvarivale neke prihode.

Pored toga, pravo na naknadu imaju majke koje su periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bile poljoprivredni osiguranici.

Pravo na naknadu zarade može ostvariti i zaposlena žena koja je u radni odnos stupila tek nakon rođenja deteta. Trajanje porodiljskog odsustva u ovoj situaciji računa se od datuma kada je dete rođeno. 

Isplata naknade?

Osnovica naknade zarade utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja za poslednjih 18 meseci od dana otvaranja porodiljskog bolovanja.

Osnovica za majku koja je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za poslednja 24 meseca koji prethode danu rođenja deteta.

Mesečna osnovica naknade zarade predstavlja bruto obračunsku vrednost.

Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva.

Utvrđivanje osnovice za naknadu ne vrši poslodavac, već lokalna samouprava na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade. Ovi podaci se evidentiraju u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i uzima se kao relevantno ono što postoji na dan podnošenja zahteva.

Prilikom isplate iznosa naknade zarade njen iznos se ne umanjuje po osnovu novčanih obustava, rate kredita i slično, već je primalac naknade zarade dužan da te obaveze izmiri lično ili preko poslodavca.

Kao što je već navedeno, isplata naknade se vrši na direktno na tekući račun korisnika, a ne preko poslodavca. Isplatu vrši ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, iz sredstava koja su obezbeđena u budžetu Republike Srbije.

Kako se obračunava naknada za porodiljsko bolovanje?

Prema novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici s decom, naknada za porodiljsko bolovanje se manje-više obračunava na isti način za sve mame, bez obzira u kakvom su radnom statusu.

Vaša naknada će zavisiti od toga koliko ste radile tokom 18 meseci pre otvaranja trudničkog, odn. porodiljskog bolovanja (ako niste koristile trudničko).

Prilikom obračuna naknade, u obzir se uzima vaša bruto plata kao osnovica, ne neto. To utvrđuje lokalna samouprava, a ne poslodavac, i ti se podaci evidentiraju u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i uzima se kao relevantno ono što postoji na dan podnošenja zahteva.

Zbir svih vaših zarada u prethodnih 18 meseci, za koje su plaćeni doprinosi, deli se sa 18.

Primer:

Ako ste zaposleni kod poslodavca, bilo da imate ugovor o radu na neodređeno ili određeno vreme, vi ostvarujete pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Za obračun naknade u obzir se uzimaju vaša primanja tokom 18 meseci pre otvaranja trudničkog, odn. porodiljskog bolovanja.

- Ako ste radili svih 18 meseci i imali platu 30.000 dinara, otprilike isto toliko ćete imati i naknadu za porodiljsko.

- Ali, ako ste radili 5 meseci i imali platu 30.000 dinara, računica je onda sledeća:
            30.000 * 5 = 150.000

         150.000 / 18 = 8.333

Kolika će biti plata za preduzetnice?

Svim mamama preduzetnicama i mamama koje nisu angažovane po ugovoru o radu zarada se obračunava tako što se bruto osnovice zarada ostvarenih u prethodnih 18 meseci, podele sa 1,5. To znači da će mama preduzetnica dobiti MANJE NOVCA na porodiljskom u odnosu na mamu koja je angažovana po ugovoru u radu u privatnoj ili državnoj firmi, a koja je prethodno imala istu platu.

Pored već umanjenih iznosa koji idu na račun mama preduzetnica, njima neće biti uplaćivani doprinosi za vreme trajanja porodiljskog odsustva! To znači da će one, od te već umanjene sume, veći deo morati same da uplaćuju na račun poreza i doprinosa ili im u suprotnom neće teći staž na porodiljskom bolovanju.

Za sve ostale mame koje su angažovane po ugovoru o radu, pored plate uplaćuju se doprinosi i porodiljsko bolovanje ulazi u staž. 

Ukoliko preduzetnice žele da njihova firma nastavi sa radom za vreme odsustva, mame mogu da angažuju poslovođu za kojeg takođe moraju dodatno da plate poreze i doprinose, osim u slučaju kad za poslovođu angažuju člana domaćinstva, što nije uvek ni moguće. 

To znači da od svoje plate na porodiljskom, ukoliko žele da im teče staž, moraju da plate doprinose i sebi i poslovođi!

Postoji jedna alatka koja će Vam pomoći u računanju:

"Bebina prva računaljka", alat koji porodiljama pomaže da izračunaju kolika će im biti nadoknada tokom porodiljskog odsustva.

Šta je od dokumentacije potrebno za otvaranje porodiljskog bolovanja?

- Rešenje od poslodavca o korišćenju porodiljskog odsustva

- Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (majke) u vreme porodiljskog odsustva

- Izveštaj o početku prve privremene sprečenosti za rad (majke) radi korišćenja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće — doznaka (ukoliko je korišćeno ovo pravo)

- Fotokopija kartice tekućeg računa

- Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, koji se nalazi u nadležnoj službi opštinske ili gradske uprave i popunjava se na licu mesta

Kome i gde se predaje dokumentacija za porodiljsko bolovanje?

Buduća majka zahtev s pratećom dokumentacijom podnosi u službama gradskih ili opštinskih uprava. U slučaju sprečenosti, može da podnese i neko umesto nje — supružnik, roditelj, rođak…

Da li imam pravo na korišćenje godišnjeg odmora iako sam na porodiljskom bolovanju?

Imate pravo i možete ga iskoristiti po isteku porodiljskog, odnosno bolovanja radi nege deteta, kako biste duže bili sa svojim mališanom. Ukoliko je reč o prošlogodišnjem godišnjem, morate ga iskoristiti do 30. juna.

Da li mogu da dobijem otkaz ako sam trudna ili sam na porodiljskom?

Ne. Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, ženi ne može prestati radni odnos po bilo kom osnovu. 

Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavno je ako je na dan otkaza ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje trudnoće ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prijema otkaza obavesti poslodavca o postojanju trudnoće i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

Šta ako se vratim na posao pre isteka porodiljskog?

Poslodavac je dužan da zaposlenoj ženi, koja se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta, obezbedi pravo na jednu ili više dnevnih pauza u toku dnevnog rada u ukupnom trajanju od 90 minuta ili na skraćenje dnevnog radnog vremena u trajanju od 90 minuta, kako bi mogla da doji svoje dete, ako dnevno radno vreme zaposlene žene iznosi šest i više časova.

Pauza ili skraćeno radno vreme računaju se u radno vreme, a naknada zaposlenoj po tom osnovu isplaćuje se u visini osnovne zarade, uvećane za minuli rad.

Kako da zatvorim porodiljsko bolovanje?

Po isteku 365 dana od datuma otvaranja porodiljskog bolovanja treba da se vratite na posao. Potrebno je da kod svog ginekologa zaključite bolovanje, a zatim taj papir odnesete u administrativnu službu svog preduzeća ili svom knjigovođi.

[+]TRUDNIČKO BOLOVANJE

Otvaranje trudničkog bolovanja

Trudničko bolovanje možete da otvorite odmah na početku trudnoće, ili u toku, ako ginekolog ustanovi da vam je neophodno mirovanje. Prvih 60 dana bolovanja može da vam otvori vaš ginekolog. Za sve preko toga mora vas uputiti na lekarsku komisiju sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da vam se odobri dalje bolovanje.

Iz kojih razloga se može otvoriti trudničko bolovanje?

Trudničko bolovanje možete otvoriti ukoliko imate nekih ozbiljnih zdravstvenih problema, koji mogu da dovedu do pobačaja. Na primer, ako imate rizičnu trudnoću ili ako ste i pre trudnoće imali neko oboljenje: dijabetes, srčani problemi... Međutim, na osnovu lekarskih nalaza, komisija odlučuje o tome da li da vam odobri dalje bolovanje ili ne

Nije neophodno da ste u stalnom radnom odnosu, to jest da imate ugovor na neodređeno. Ako ste primljeni na određeno vreme i ukoliko vam tokom bolovanja ugovor istekne, poslodavac je dužan da vam produži ugovor do trenutka isteka porodiljskog i bolovanja zbog nege deteta. Ipak, morate biti u radnom odnosu.

Koja dokumenta su potreban za otvaranje trudničkog bolovanja?

Za otvaranje trudničkog bolovanja potrebno vam je:
. Overena zdravstvena knjižica;
. Karton za održavanje trudnoće, otvoriće vam ga ginekolog ukoliko proceni da je neophodno bolovanje;
. Hranarinska lista – otvoriće vam je komisija ako odobri bolovanje, koju treba da odnesete u svoje preduzeće.

Ostale formalnosti oko bolovanja i isplaćivanja obaviće poslodavac, odnosno administrativno-pravna služba vašeg preduzeća.

Koja dokumenta su potrebna za produžetak trudničkog bolovanja?

Uput za lekarsku komisiju koju izdaje ginekolog

. Ocena lekarske komisije (koja se dobija ukoliko je komisija pozitivno ocenila vaš zahtev)

. Doznake (koje izdaje ginekolog a na osnovu ocene/izveštaja lekarske komisije)

Pored toga, obavezni ste da svakog meseca posećujete svog ginekologa koji će vas, ukoliko je potrebno, upućivati na lekarsku komisiju radi produženja trudničkog bolovanja. Ukoliko ste na trudničkom bolovanju, a bliži vam se termin porođaja, automatski ćete preći na porodiljsko bolovanje i odsustvo radi nege deteta. 

Ko plaća trudničko bolovanje?

U prvih 30 dana, troškove trudničkog bolovanja (100% od plate) snosi poslodavac iz ličnih sredstava. Međutim, ukoliko je potrebno produžiti bolovanje na više od 30 dana, trudnica se upućuje nadležnoj lekarskoj komisiji koja će dati konačnu ocenu o produženju bolovanja. Ukoliko se utvrdi da je potrebno produžiti trajanje trudničkog bolovanja, neophodno je da poslodavac izvrši obračun zarade za vreme trajanja bolovanja i dostavi ga matičnoj filijali RFZO. Kada RFZO utvrdi pravo na naknadu i visinu naknade, trudnica će primati naknadu od svog poslodavca, kojem će RFZO refundirati utvrđeni iznos najkasnije 30 dana od dana podnošenja zahteva za refundaciju. 

[+]RODITELJSKI DODATAK

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka , za prvo, drugo, treće i četvrto dete pod uslovom :

- Da je državljanin Republike Srbije,

- Da ima prebivalište u Republici Srbiji,

- Da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Da neposredno brine o detetu za koje podnela zahtev ( i čija deca prethodnog reda rodjenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rodjenja, osim ako je dete prethodnog reda rođenja smešteno u ustanovu radi kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, odnosno ako za to postoji opravdani razlog uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za socijalna pitanja).

- Na istoj adresi trebaju da budu prijavljeni i majka i beba

Roditeljski dodatak ne može se ostvariti:

Ako majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara,

Ako roditelji u momentu podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu.

Dokumenti:

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke na obrascu RD-1 i sledećih dokaza:

- Originali izvoda iz Matične knjige rođenih za svu decu i overene kopije tih izvoda

- Uverenje o državljanstvu Republike Srbije majke, koje nije starije od šest meseci

- Fotokopija lične karte majke (sa originalom na uvid)

- Prijave prebivališta za decu o kojoj majka neposredno brine
- Fotokopija overene zdravstvene isprave majke

- Uverenje da niste lišeni roditeljskog staranja iz suda s kojim se potom ide u Centar za socijalni rad da se dobije zvanično uverenje da majka brine o detetu za koje je podnela zahtev i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na stariju decu

- Fotokopija kartice tekućeg računa kod "Poštanske štedionice" (ako nemate ovde tekući račun, morate ga otvoriti jer se uplata roditeljskog dodatke obavlja samo preko “Poštanske štedionice”)

- Kopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko ste venčani

Pravo na roditeljski dodatak može da ostvari i otac deteta ukoliko majka nije živa, ako je napustila dete  ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu. Takođe, pravo na roditeljski dodatak, ako ispunjava navedene  uslove, može ostvariti i otac deteta ukoliko majka nije državljanin Republike Srbije.

Kada otac deteta ostvaruje  pravo na roditeljski dodatak, uz zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak na obrascu RD-2, pored dokaza koje je dužna da podnese majka, otac podnosi i jedan od sledećih dokaza

- Izvod iz matične knjige umrlih za majku,

- Uverenje centra za socijalni rad o činjenici da je majka napustila dete, odluku suda da je majka lišena roditeljskog prava,

- Odluka nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava

- Izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti,

- Potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanje kazne zatvora za majku

Redosled rođenja deteta za koje otac podnosi zahtev za priznavanje prava na roditeljski dodatak, utvrđuje se prema majci.

Čitko ispunjen zahtev i svu dokumentaciju, treba da predate tamo gde je formular zahteva i preuzet, odnosno u Gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu (Opština) - U Subotici je to Gradska kuća.

 

Koliko iznosi roditeljski dodatak?

Iznos roditeljskog dodataka je:
- Za prvo dete jednokratno 100.000 din.
Za drugo deteu visini od 240.000 dinara i isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate po 10.000 dinara.
- Za treće dete, u visini od 1.440.000 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata po 12.000 dinara.
- Za četvrto dete, u visini od 2.160.000 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata po 18.000 dinara.

Izuzetno , kada majka koja ima troje, a u sledećem porođaju rodi dvoje ili više dece, ostvariće pravo na roditeljski dodatak  za svako dete rođeno u tom porođaju u iznosu koji je utvrđen za četvrto dete, u 120 rata, 2.160.000 din,  ili 18.000 din mesečna rata.

Ukoliko je u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u 24 mesečne rate korisnik prava napustio dete, obustaviće se dalja isplata do pribavljanja dokaza nadležnog organa starateljstva o tome ko će nastaviti staranje o detetu. Prvostepeni organ će prikupljenu dokumentaciju dostaviti ministarstvu nadležnom za socijalna pitanja, koje će doneti odluku o daljoj isplati roditeljskog prava.

Isplata se obustavlja i u situacijama kada :

 • roditelji se razvedu
 • utvrdi se da dete nije primilo vakcinu
 • dete/deca ne žive u Republici Srbiji
 • dete/deca ne pohađaju pripremni predškolski program
 • dete/deca se ne školuju

Gradsko veće Grada Subotice isplaćuje jednokratnu novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada u iznosi od15.000,00 dinara. Potrebno je od ginekologa nakon 28. nedelej trudnoće tražiti "Dokaz o trudnoći" i predati ga u Gradsku kuću.

Roditeljski dodatak za prvo rođeno dete u Subotici je 10.000 din.

REPUBLIČKI DEČIJI DODATAK

Novčana pomoć AP VOJVODINE porodici u kojoj se rodi treće dete isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate, i to u iznosu od 12.000 dinara mesečno.

AP VOJVODINA isplaćuje nezaposlenim majkama, za treće ili četvrto dete, materinski dodatak u iznosu 15.000 dinara mesečno.

[+]DEČIJI DODATAK

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja, odnosno hranitelja/staratelja koji se neposredno brine o deci ne starijoj od 19 godina.

Uslovi za dobijanje dečjeg dodatka

Podnosilac zahteva (majka/otac/hranitelj/staratelj) moraju ispunjavati sledeće uslove:
- da su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji države i na istoj adresi na kojoj su prijavljena i deca (za koju se podnosi zahtev za dečiji dodatak)

- da su osigurani preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje što se dokazuje fotokopijom važeće zdravstvene knjižice, odnosno očitavanjem elektronske

- da imaju potvrdu o redovnom školovanju iz škole za dete koje je školskog uzrasta

Koji su finansijski uslovi za dobijanje dečjeg dodatka?

Pravo na dobijanje dečijeg dodatka imaju roditelji koji svojim zaposlenjem zarađuju prihode koji ne prelaze cenzus propisan za dobijanje ove finansijske pomoći. Potrebno je da osoba koja podnosi zahtev za dečiji dodatak određenom dokumentacijom dokaže svoja primanja.

Zaposleni roditelji koji konkurišu za dečiji dodatak moraju pribaviti uverenje o prosečnim primanjima u prethodna tri meseca od perioda u kome se konkuriše. Roditelji koji nisu zaposleni već primanja ostvaruju na osnovu ugovora o delu, autorskih prava, poljoprivrede ili obveznica, dostavljaju dokument kojim dokazuju mesečni ili godišnji prihod domaćinstva

Koji su materijalni uslovi za dobijanje dečjeg dodatka?

Jedan od najvažnijih preduslova za dobijanje dečjeg dodatka jeste materijalno stanje u kojem se porodica nalazi. U sklopu dokumentacije potrebno je priložiti i dokaze o posedovanju nekretnina, zemljišta i drugih nepokretnosti.

- potvrda o katastarskim prihodima iz mesta rođenja i mesta prebivališta za prethodnu godinu

- fotokopija vlasničkog lista

- uverenje o porezu za sve članove zajedničkog domaćinstva

Na dečiji dodatak nemaju pravo porodice koje u svom posedu imaju nekretninu koja prevazilazi minimum standarada - 1 soba po članu domaćinstva, sa još jednom sobom.

U slučaju kad dete ne ide u školu ili ima smetnje u razvoju

Pravo na dečji dodatak se može produžiti i posle 20., odnosno 21. godine života za dete sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom na osnovu mišljenja interresorne komisije (IRK) ukoliko je obuhvaćeno vaspitno – obrazovnim programom ili programom osposobljavanja za rad, a za dete pod starateljskom zaštitom do 26. godine života (član 26. stav 9. 10. i 11.).

Za decu koja iz opravdanih razloga ne idu u redovnu školu ili imaju smetnje u razvoju potrebno je doneti i:

- potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;

- akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju (o stepenu psihofizičke ometenosti - deteta mišljenje daju opštinska, odnosno gradska komisija nadležna za pregled dece sa smetnjama u razvoju i njihov rad je besplatan);

- akt o produženju roditeljskog prava ako je ono produženo i posle punoletstva deteta

Šta je potrebno ako ste samohrani roditelj?

Za konkurisanje za dečji dodatak samohrani roditelj mora priložiti dokaze da ostvaruje ovaj status. Dokumenta koja dokazuju status samohranog roditelja mogu biti:

 • izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja ili rešenje o proglašenju nestalog lica umrlim,
 • dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice,
 • odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili
 • izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanov

Koliko dugo traje pravo na dečji dodatak?

Pravo na dečiji dodatak traje godinu dana od datuma donošenja rešenjao priznavanju prava. Ovaj zahtev se obnavlja najranije 30 dana pre datuma isteka prava na dečiji ddatak, a najkasnije na dan isteka tekućeg rešenja.

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za dečiji dodatak

Pored popunjenog obrasca, prilikom konkurisanja potrebno je da pripremite:

 1.  fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
 2.  fotokopija uverenja o državljanjstvu Srbije za podnosioca zahteva (ne starije od šest meseci);
 3.  fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopije prijava prebivališta;
 4.  fotokopija overene zdravstvene knjižice za podnosioca zahteva;
 5.  potvrda o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva (neto prihodi - ukoliko su članovi domaćinstva zaposleni);
 6.  potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta);
 7.  poresko uverenje za sve članove domaćinstva iz mesta prebivališta i mesta rođenja o imovinskom stanju domaćinstva (uverenje iz republičke i lokalne poreske evidencije);
 8.  potvrda o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola)
 9.  dokazi o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnjih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i dr.)
 10. * potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje
 11. * akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju
 12. * akt o produženju roditeljskog prava
 13. * dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove)
 14. * dokazi o nezaposlenosti (uverenje iz NSZ i fotokopija radne knjižice - original na uvid)
 15. * dokazi o starateljstvu ili hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva)

DEČIJI DODATAK: od 01. januara 2020. godine

- za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 3.047,94 dinara
- za dete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske porodice i staratelje, uvećan za 30% iznosi 3.962,33 dinara
- za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, uvećan za 50% iznosi 4.571,92 dinara

- za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, iznosi 5.486,30 dinara

Više inormacija u Subotici možete dobiti na broj:

024/626/939, 024/626-938

 

[+]POVRAT PDV-a

Stupanjem na snagu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 1.jula 2018.godine, zvanično je ukinut povraćaj PDV-a na kupljenu opremu za bebe. 

Ukoliko je vaše dete rođeno posle 1.jula 2018. dobićete 5.000 dinara jednokratno.

Ukoliko je važe dete rođeno pre 1.jula 2018.godine imate i dalje pravo na povraćaj PDV-a na opremu za bebe.

Zahtev za refundaciju PDV-a trenutno se podnosi za kupovinu u predhodnih godinu dana. Ono što treba da uradite jeste da odete u filijalu Poreske uprave i predate sve fiskalne isečke, uz popunjen zahtev.

Pre svega da upoznamo osnovna praivila i uslove koje treba da ispunjujete:

- da vaše dete nije starije od dve godine

- da ukupna primanja vaše porodice nisu veća od 1.101.575,88 dinara godišnje

- da ne posedujete nekretninu vredniju od 26.850.911,72 dinara

 

Koliko novca mogu da vratim?

Roditelji mogu da povrate PDV u ukupnom iznosu od 80.323,24 dinara, i to: u toku detetove prve godine života možete vratiti PDV u iznosu do 45.898,99 dinara, a u toku druge godine taj iznos se smanjuje i iznosi 34.424,25 dinara.

Država će vam vratiti PDV za sledeće artikle:

- mleko za odojčad

- kašice

- krevetac

- kolica

- stolica za hranjenje

- autosedište

- pelene

 

Kada se podnose prijave?

Prijave se Poreskoj upravi u vašem mestu mogu podneti od 03. do 18. februara tekuće godine.  Rok za podnošenje zahteva je prekluzivan, što znači da zahtev za refundaciju može da se podnese samo u zakonski propisanim rokovima.

Šta je potrebno od dokumentacije?

Jedini podaci koji roditelj upisuje u zahtev za refundaciju jesu svoj JMBG, JMBG supružnika i JMBG deteta, iz kojih se mogu dobiti sve potrebne informacije (o državljanstvu, visini prihoda, roditeljstvu), tako da nema potrebe da se dostavljaju posebni dokumenti i dokazi. 

Kupac hrane i opreme za bebe ostvaruje pravo na refundaciju PDV-a na osnovu pismenog zahteva koji se podnosi na Obrascu RFNB, odnosno Zahteva kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV organizacionoj jedinici Poreske uprave na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište.

Uz zahtev se podnose fiskalni isečci, fotokopije fiskalnih isečaka i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka. Refundirani novac se uplaćuje na račun koji su roditelji, odnosno staratelji, naveli u zahtevu.